Mada | Fashion

Riga Fashion Week FW 16/17 blog | Day 1

Riga Fashion Week is like a birthday to me. Twice a year. And Riga itself became a fashion capital, based 300 kilometers far from here. I’m visiting this fashion celebration four years in a row and it’s almost a routine (who said that routines is a bad thing?), when everything seems to be well-known, and there is no awkward confusion anymore. Although, Riga Fashion Week brings some novelties every year. This year organizers not only opened the door to a much bigger place, but a personal changes happened too – I’ve been invited to attend RFW as a press delegate for the very first time. And in this way, three-days RFW transforms to four-days.

Rygos mados savaitė man kaip gimtadienis. Dukart per metus. Ir pati Ryga jau spėjo tapti mados sostine, esančia vos už 300 kilometrų. Šioje mados fiestoje lankausi jau keturis metus iš eilės, tad tai lyg savotiška rutina (o kas sakė, kad rutina yra blogai?), atrodo viskas jau žinoma, nebeliko nepatogaus sutrikimo besidairant į visas puses. Tačiau visgi Rygos mados savaitė kasmet įneša šiokių tokių naujovių. Šiemet organizatoriai ne tik atvėrė duris į dvigubai didesnes patalpas, bet ir įvyko asmeninių pokyčių – pirmą kartą į šį renginį buvau pakviesta kaip spaudos atstovė. Ir taip RMS iš trijų dienų, trasformavosi į keturias. Beveik tikra savaitė.

The first day is always dedicated to the Press – It’s like a prologue. So, I will start my story with this introduction too.

Pirmoji diena viduomet skirta spaudai – tai lyg prologas. Tad ir savo ilgą pasakojimą pradėsiu nuo šios įžangos.

By following my schedule, firstly I hurried up to Galleria Riga for a Press conference and got my accreditation – passport allowing to attend all the events in Riga Fashion Week. Organizers, sponsors and designers of RFW briefly looked over this years’ features and innovations. The interesting thing is that Riga Fashion Week is the only fashion week in Baltics conforming to the international standards and is included in the international calendar of Fashion weeks since 2005. It’s already a 24th season of RFW, so we can come to the conclusion that it is ‘matured’ and has traditions.

Sekdama savo tvarkaraštį nuskubėjau į Galleria Riga vykstančią spaudos konferenciją, kur atsiėmiau blogerės akreditaciją – pasą, leidžiantį patekti į visus mados savaitės renginius. Rygos mados savaitės organizatoriai, remėjai ir dizaineriai trumpai apžvelgė šių metų ypatybes ir atskleidė naujienas. Įdomu tai, kad Rygos mados savaitė – vienintelis mados renginys Baltijos šalyse, atitinkantis tarptautinius standartus, be to, nuo 2005 metų yra įtrauktas į tarptautinių mados savaičių kalendorių. Iš viso, tai jau 24-oji Rygos mados savaitė, tad galime daryti išvadą, kad renginys ,,subrendęs” ir turintis savo tradicijas.

After the Press conference was over, we walked ten steps in the same hall and appeared in a Baltic designers presentation which was held in 8 ROOMS showroom. That I felt exited for is that this space was not created for Riga Fashion Week exclusively. Showroom is working in order to induce a collaboration between designers and Press, the stock is constantly being renewed. I thought, it is absolutely new and non-filled slot we need in Lithuania. By the way, I noticed a few lithuanian authors – Distyled and Smells Like Spells – and it proves, that 8 ROOMS welcomes not only latvian designers. I had enough time to look round all the garments very thoroughly and I was surprised by quality – not only a design is well-considered, but seams are finished skillful as well and there are nothing relevant with a quality of fast fashion garments or ‘DIY-look-alike’, which is still seems associated somehow when we are talking about new brands. To conclude, it’s a authentic pret-a-porter fashion, just as good as well-known brands. My favorites – One Wolf, Dace Bahmann and QooQoo.

Pasibaigus spaudos konferencijai, žengėme dešimt žingsnių koridoriumi ir atsidūrėme Baltijos dizainerių pristatyme, kuris vyko 8 ROOMS showroom’e. Įdomu tai, kad ši erdvė nebuvo sukurta specialiai mados savaitei. Showroom’as veikia, skatindamas kūrėjų ir spaudos atstovų bendradarbiavimą, asortimentas nuolat atnaujinamas. Pagalvojau, jog tai visiškai nauja, neužpildyta niša, kurios labai trūksta Lietuvoje. Beje, pastebėjau ir kelis lietuvių gamintojus – Distyled ir Smells like Spells. Tai parodo, kad 8 ROOMS nėra orientuotas tik į Latvijos kūrėjus. Turėjau pakankamai laiko kruopščiai apžiūrėti visus modelius ir kokybė mane tikrai nustebino – apgalvotas ne tik dizainas, bet ir vidinių siūlių apdirbimas, kokio tikrai nepamatysime greitosios mados gaminiuose, nekalbant apie tai, kad neišvysime ir jokių ,,namudinių” žymių, kurios kažkodėl vis dar kelia asociacijas, kalbant apie naujus kūrėjus. Apibendrinant, tikra pret-a-porter mada, nenusileidžianti žymiausiems gamintojams. Favoritai – One Wolf, Dace Bahmann ir QooQoo.


Distyled in the background


Smells like Spells


Dace Bahmann


QooQoo

And the last task, which I had been waited for and I started to smile by seeing it in my schedule – Mareunrol’s presentation. I was walking to and didn’t know what to expect for, because there was no additional information about it exepting address. By following a map directions, I reached a small gallery, where the biggest part of space was occuped by jewlery (not from Mareunrol’s collection). Mannequins dressed up with Mareunrol’s Unexpected Sources collection models was standing in the same spot and a collage of photoshoot was hanging on the wall. Moving between people degustating champagne and thinking ‘when will it start?”, I had enough time to take a photo of every single button and shoe and then I realized there is nothing to be started – the presentation is already happening. Mareunrol’s is one of my favorite fashion brands not only in Latvia, but in all around the world, so I felt a bit upset about this choice of presentation, because glasses of champagne caught all the attention, but not the adorable collection. I have seen their shows several times and every time I used to feel like watching a performance. By seeing their designs I see not only beautiful garments, but the great concept as well and it adds a value. Also, designers are always thinking about music, places and atmosphere in general, so this presentation surprised me in unpleasant way. Well, maybe next time.

Ir paskutinis šios dienos uždavinys, kurį pamačiusi tvarkaraštyje nusišypsojau iš laimės ir laukiau labiausiai – Mareunrol’s pristatymas. Ėjau ir nežinojau ko tikėtis, kadangi programoje radau tik adresą, jokios papildomos informacijos. Sekdama žemėlapio nuorodas, atsidūriau mažoje galerijoje, kurioje didžiąją ekspozicijos dalį užėmė juvelyrų darbai (ne Mareunrol’s kolekcijos dalis). Ten pat stovėjo ir Mareunrol’s Unexpected Sources kolekcijos modeliais apvilkti manekenai, o ant sienos, kaip koliažas, buvo suklijuotos fotosesijos nuotraukos. Laviruodama tarp šampaną degustuojančių ir tegalvodama ,,kada viskas prasidės?”, kiekvieną sagą ir batą spėjau nufotografuoti iš visų pusių, kol suvokiau, kad niekas ir neturi prasidėti – tai ir yra pristatymas. Mareunrol’s yra vieni mano mėgiamiausių mados ženklų ne tik Latvijoje, bet ir visame pasaulyje, tad šiek tiek nusivyliau tokiu pristatymo pasirinkimu, kadangi dėmesio centre atsidūrė ne kūrėjų darbai, o šampano taurės. Esu mačiusi ne vieną jų pasirodymą ir kaskart pasijusdavau lyg žiūrėčiau spektaklį. Stebėdama jų kūrybą matau ne tik gražius drabužius, bet ir stiprų konceptą, kuris kūriniui suteikia pridėtinės vertės. Taip pat, kūrėjai visada pagalvoja tiek apie muziką, tiek apie erdvę, tiek apie bendrą atmosferą, tad šį kartą likau nustebusi blogąja prasme. Ką gi, gal kitą kartą.

So, my first day had passed quietly. It was like general rehearsal before a marathon of runway shows, and this is the reason we all are gathering here twice a year. Runway brings a breeze of fresh air this season and shows a signs of monotonous strutting making way for innovative shows. We can see it not only during Paris and London fashion weeks, but in Riga fashion scene as well. But I will tell you everything from the beginning in my next post.

Taip, gana lengvai, prabėgo mano pirmoji diena. Tai buvo tarsi generalinė repeticija rytdienos podiumo maratonui, kuris ir yra tai, dėl ko visi susirenkame du kartus per metus. Podiumas šiemet padvelkė naujais vėjais, panašu, kad monotoniškas žingsniavimas užleidžia vietą inovatyviems pasirodymams. Tai jau matome ne tik Paryžiaus ir Londono mados savaičių metu, bet ir čia, visai netoli – Rygoje. Bet apie viską nuo pradžių kitame straipsnyje.

Watch my impressions here: / Mano įspūdžius žiūrėkite čia:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s